دلیل ضیافت "شریعتمداری" در مجموعه "تلاش" از زبان یک نماینده