تصاویر/ رای اعتماد مجلس به چهار وزیر پیشنهادی دولت