یکی از وزرا، «اسلامی» را به رئیس‌جمهور معرفی کرده است