درگیری پلیس رشت با اراذل و اوباش/ مامور پلیس شهید شد