تصاویر/ تجمع اعتراض آمیز مقابل سفارت عربستان در پاریس