سانسور بزرگ‌ترین اجتماع بشری در رسانه‌های بین‌المللی