قاضی‌پور از پاسخ‌های زنگنه در کمیسیون صنایع قانع شد