زعفرانکاران چرا محصولات شان را به تجار افغانی می دهند؟