انسداد بیش از ۱۲۰ هزار کارت سوخت با دستور مراجع قضایی