مطالبه کامیون‌داران محقق شد/تصویب تعیین کرایه بر اساس تن-کیلومتر‌ ‌