انجام بیش از ۳۶ هزار پرواز و جابجایی ۴.۵ میلیون مسافر