آمریکا در انتخابات شورای حقوق بشر با یک رای مضحکه شد