مدیر روابط عمومی شهرداری تهران به شکل عجیبی تغییر کرد!