سفر آخوندی برای افتتاح ۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان پروژه؟