توجه جدی شهرداری به پرداخت سهم 5 درصدی آموزش و پرورش