پاکباز: مدالم تقدیم به روح قربانیان پرواز تهران یاسوج