بخش عمده‌ای از معاونین وزارت صنعت بازنشسته می‌شوند