فیلم/ آتش زدن کارتن خواب 19 ساله به خاطر مواد مخدر