به کیهان تذکر می دهید؟ باید 6 ماه منفصل از خدمت شوید!