عکس/ دعوت شهرداران تهران به استخر و صبحانه اختصاصی