توضیحاتی درباره تلاش معاون یکی از وزرا برای فرار از قانون