اوجاقلو: می‌توانستم بهتر باشم و امیدوارم جبران کنم