تصاویر/ هشتمین جلسه دادگاه به اتهامات متهمان اخلال در توزیع تلفن همراه