فیلم/اقدام به موقع جوان برای نجات پیرمرد و پیرزن از سقوط در پله برقی