کوته فکری است که فکر کنم ۱۴۰۰ رییس جمهور می‌شوم/ قالی باف بر اساس مذاکرات پنهان شهردار شد