نیکی هیلی: برای انتخاب مجدد ترامپ در 2020 مبارزه خواهم کرد