تفاوت قانون مستقل داخلی با تبعیت از مطالبات بیگانه را نمی‌فهمید