اژه ای: برخورد با جرائم بنگاه‌های اقتصادی نباید سبب تعطیلی آن‌ها شود