برگزاری نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن با حمایت بانک گردشگری