اگر نظامی بودم دستور کشتار تظاهرات کنندگان در غزه را میدادم!