اشتغالزایی بنیاد علوی برای هزار استان البرزی در نیمه نخست سال