موسوی لارگانی: برخی از نمایندگان موضع سیاسی مشخصی ندارند