یک نماینده: مدیران بازنشسته وزارت نفت ترک خدمت کنند