فشار بر اعضای هیئت مدیره برای تغییر مدیرعامل سایپا