حضور سرپرست وزارت کار در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات