موافقت کمیسیون اقتصادی با کلیات طرح مالیات بر عایدی مسکن