نمایندگان «CFT» را تصویب کردند/ تجربه برجام دوباره تکرار شد