استفاده ابزاری آخوندی از یک پروژه؛ بازدید آخر آقای وزیر؟