اقدامات ترامپ موجب سیاست های استقلال طلبانه دیگر کشورها شد