مواضع سه فراکسیون سیاسی درباره نشست بررسی لایحه CFT