جمهوری اسلامی در برابر هر ضربه‌ دشمن، ضربه شدیدتری خواهد زد / دشمنان از صبر ما خوشحال نباشند