اسکار و حکایت مردارخواری ایرانی! / از آقای علیخانی تا مدیران سینمایی