بازار بی‌سر و سامان خودرو / چگونه بی‌مشتری‌ها، خاطرخواه پیدا کردند؟