پیشنهاد اعضای کمیسیون اجتماعی به "فتاح" درباره کمیته امداد