نظر مطهری درباره اقدامات اروپایی‌ها برای مقابله با تحریم‌ها