یکی از عوامل گرانی پوشک کنترل شد/ افزایش توزیع در بازار