تصاویر/ تدابیر امنیتی هنگام افتتاح مسجد توسط اردوغان