آیت الله یزدی: به هاشمی گفتم چکاره مملکتید که کمیته صیانت از آراء درست کرده اید؟