عزم ما برای کاهش تصدی گری دولت در بازار صنعت بیمه جدی است