تقدیر مقام امنیت ملی چین از نقش ایران در مبارزه با تروریسم